src=9396587;type=ctpma0;cat=china0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=1? 建筑工程一切险/安装工程一切险

建筑工程一切险/安装工程一切险

利益概要

物质损失

物质损失

承保在建筑工地发生的与建筑工程施工相关损失或损害,包括专业费用、建筑废弃物清理、业主现有财产的附加保费。 

第三方责任

第三方责任

承保涉及与建筑工程施工项目相关的第三方索赔。

联系我们

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input